Danh sách công khai về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng ao động bị mất việc làm do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Đợt 4)

19