V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban hành giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 4

25