về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17