TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”

51

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-HKH ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Hội Khuyến học phường 14 về công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Hội Khuyến học phường triển khai đến 8 chi hội Khuyến học, hội viên và nhân dân tham gia phong trào tiết kiệm Nuôi heo đất khuyến học để chăm lo cho con em học sinh trên địa bàn phường. Đồng thời triển khai đăng ký đơn vị học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập, gia đình học tập, gồm các tiêu chí sau:

STT

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

Điểm

tối đa

 

 

 

 

1

 

 

HỌC TẬP

của

TRẺ EM

trong

GIA ĐÌNH

 

(30 điểm)

 

– Trẻ em ở độ tuổi phổ cập đều được đến trường, hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định. (Trừ trường hợp ốm đau, bệnh tật, không có khả năng học tập)

 

10

– Kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học)

– Hạnh kiểm phải đạt từ Khá trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học)

 

10

– Lễ phép với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội; Tích cực tham gia các hoạt động chung ở địa phương.

 

 

10

 

 

 

2

 

 

HỌC TẬP

của

NGƯỜI LỚN

trong

GIA ĐÌNH

 

(30 điểm)

– NGƯỜI LỚN từ 19 đến 60 tuổi (trừ những người không có khả năng học tập) đều đạt chuẩn biết chữ từ bậc 1 trở lên (tương đương từ lớp 3 trở lên).  

10

– Hằng năm, NGƯỜI LỚN trong gia đình đều tham gia học ít nhất 01 nội dung, dưới 01 hình thức học cụ thể (trừ những người không có khả năng học tập). Người lớn là cán bộ, nhân viên, công nhân, chiến sĩ trong các cơ quan/đơn vị đều phải hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định của Nhà nước hoặc theo yêu cầu của cơ quan/đơn vị.  

 

20

 

 

 

3

 

 

ĐIỀU KIỆN

HỌC TẬP

của gia đình

 

(20 điểm)

– Gia đình có hình thức giúp đỡ, động viên, khen thưởng kịp thời TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong gia đình học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

10

– Gia đình có ít nhất 01 phương tiện (Sách, báo, góc học tập, điện thoại, tivi, máy tính, internet, v.v…) để tạo điều kiện cho TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong gia đình được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 

10

 

 

4

TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ

HỌC TẬP

của các thành viên trong gia đình

 

(20 điểm)

– Gia đình tích cực lao động, phát triển kinh tế. Đời sống kinh tế của gia đình ngày càng được nâng cao.

 

 

10

– Gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới hoặc xây dựng khu đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương.

10

Ghi chú: Đối với những gia đình không còn trẻ em trong độ tuổi đi học thì đương nhiên sẽ được 30 điểm đối với tiêu chí 1.

Thị Thảo