Thông báo về việc vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn Phường 14 treo biển số nhà đúng quy định

13

Mỹ Nương