Thông báo về việc rà soát, lập danh sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014) vào lớp Một và trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015) vào Mẫu giáo

16