Thông báo v/v lập danh sách người lao động không đóng BHXH/BHTN hoặc không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm ảnh hưởng của dịch Covid-19

84