Thông báo quy định về giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

7

Thực hiện Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 4. Ủy ban nhân dân Phường 14 thông tin đến Ban điều hành khu phố và Nhân dân trên địa bàn phường được biết như sau:

1. Đối tượng:

– Hộ gia đình: là căn nhà, căn hộ (bao gồm cả cư xá, các căn hộ chung cư chưa thành lập ban quản trị) mà người dân đang sinh sống và không có hoạt động kinh doanh, không phân biệt hộ gia đình mặt tiền đường hay trong hẻm.

– Chủ nguồn thải gồm: cơ sở của tổ chức, cá nhân đang sử dụng, sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có có phát sinh chất thải như: nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh ăn, uống; hộ kinh doanh mua bán lẻ; trường học, thư viện; cơ quan hành chính, sự nghiệp; cơ sở y tế; doanh nghiệp; chợ; khu vui chơi, giải trí; các cá nhân có hoạt động kinh doanh buôn bán cố định hoặc di động trên đường phố…,Chủ nguồn thải chia thành 6 nhóm:

+ Nhóm 1: Khối lượng CTRSH phát sinh ≤ 120 kg.

+ Nhóm 2: Khối lượng CTRSH phát sinh > 120 kg và ≤ 180 kg/tháng

+ Nhóm 3: Khối lượng CTRSH phát sinh > 180 kg và ≤ 250 kg/tháng

+ Nhóm 4: Khối lượng CTRSH phát sinh > 250 kg và ≤ 340 kg/tháng

+ Nhóm 5: Khối lượng CTRSH phát sinh > 340 kg và ≤ 420 kg/tháng

+ Nhóm 6: Khối lượng CTRSH phát sinh > 420 kg (420kg ≈ 1m3).

2. Giá dịch vụ của từng đối tượng cụ thể như sau:

Đối tượng

Mức giá

Đơn vị tính

Hộ gia đình

50.000

– Giá thu gom: 39.000

– Giá vận  chuyển: 11.000

Đồng/hộ/tháng

Nhóm 1

59.000

– Giá thu gom: 48.000

– Giá vận chuyển: 11.000

Đồng/tháng

Nhóm 2 88.000

– Giá thu gom: 72.000

– Giá vận  chuyển: 16.000

Đồng/tháng

Nhóm 3

122.000

– Giá thu gom: 100.000

– Giá vận  chuyển: 22.000

Đồng/tháng

Nhóm 4

166.000

– Giá thu gom: 136.000

– Giá vận  chuyển: 30.000

Đồng/tháng

Nhóm 5

205.000

– Giá thu gom: 168.000

– Giá vận  chuyển: 37.000

Đồng/tháng

Nhóm 6

488.000

– Giá thu gom: 400.000

– Giá vận  chuyển: 88.000

Đồng/kg

Chú ý:

Trường hợp các hộ gia đình là đối tượng được hưởng chính sách xã hội theo quy định, hộ nghèo, hộ cận nghèo thì bằng 50% mức giá dịch vụ hộ gia đình (giá thu gom là 19.500 đồng/tháng; giá vận chuyển là 5.500 đồng/tháng). Trường hợp hộ gia đình lớn hơn 5 người nếu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng tháng lớn hơn 120kg/tháng thì đơn vị thu gom báo cáo Ủy ban nhân dân phường thỏa thuận mức giá với hộ gia đình.

VHTT