THÔNG BÁO MỜI THẦU

25

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4

Địa chỉ: 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP. HCM.

Điện thoại: 028.3940337 ;  Email: p14.q4@tphcm.gov.vn

 1. Tên gói thầu: Công trình: Sửa chữa chốt dân phòng khu phố 1, khu phố 3 và ban bảo vệ dân phố khu phố 1 tại ủy ban nhân dân phường 14 và sửa chữa nhà vệ sinh cơ quan, sơn lại mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14

– Loại gói thầu: Công trình sửa chữa

– Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa chốt dân phòng khu phố 1, khu phố 3 và ban bảo vệ dân phố khu phố 1 tại ủy ban nhân dân phường 14 và sửa chữa nhà vệ sinh cơ quan, sơn lại mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

 1. Tên hạng mục: Công trình: Sửa chữa chốt dân phòng khu phố 1, khu phố 3 và ban bảo vệ dân phố khu phố 1 tại ủy ban nhân dân phường 14 và sửa chữa nhà vệ sinh cơ quan, sơn lại mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14
 2. Nguồn vốn: Nguồn kết dư ngân sách phường, kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 14, số 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP. HCM.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.
 9. Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

UBND P.14