Quận 4 biên soạn và phát hành tờ gấp giới thiệu một số quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

141

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến với người dân trên địa bàn, đặc biệt là dành cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân Quận 4 phát hành tài liệu giới thiệu một số quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành.

PTP