Phường 14 Tổng kết công tác Khối vận – Ủy ban nhân dân dân phường và công tác cải cách hành chính năm 2019

25

Ngày 18/02/2020, Khối vận – Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối vận –  Chính quyền, Công tác cải Cách hành chính năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Trần Hữu Vinh – Bí thư Đảng ủy Phường 14 (thứ 6 bên phải) trao giấy khen cá nhân   có đóng góp tích cực trong hoạt động khối vận – chính quyền năm 2019

         Trong năm qua, Đảng ủy – HĐND – UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, cũng như quy chế dân chủ cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” và các phong trào “Vì Thành phố, vì Quận 4 văn minh, sạch đẹp, an toàn”… Từ đó đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận trong xã hội để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tỷ lệ giao quân đạt 100%.                                                                        Dịp này, Ủy ban nhân dân Phường đã khen thưởng 45 tập thể và 64 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động khối vận – chính quyền năm 2019.

VHTT