Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cứu hộ, cứu nạn, cung cấp các kỹ năng cần thiết đến người dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch 228/KH-HĐPH ngày...
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến với người dân trên địa bàn, đặc biệt là dành cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật...
Ủy ban nhân dân phường 14 thông tin đến Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường 14 như sau: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành...