HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ MỘT...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN...
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức...
“Chung tay đẩy lùi bệnh Tan máu bẩm sinh – vì sức khỏe dòng máu Việt” Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh nhưng có thể chủ động phòng tránh với những xét...
Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới có hiệu lực rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 biên soạn tài liệu giới thiệu một...
Thực hiện Kế hoạch số 496/KH-HPN ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 14 kính mời hội viên, phụ nữ, nhân dân trên địa...
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16...
Thực hiện Công văn số 863/VP-VX ngày 08/4/2020 của Văn phòng HĐND-UBND Quận 4 về tăng cường tuyên truyền, động viên toàn dân quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19;                     ...