Những điều cần biết về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

117

“Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với “Hộ” trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc “tách hộ, nhập hộ”, “nhập khẩu, cắt khẩu” hoặc các chính sách kinh tế – xã hội khác không?

– Điểm khác nhau cơ bản giữa “Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và “Hộ” trong quản lý hộ khẩu ở chỗ:

+ “Hộ” trong Tổng điều tra là hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. Thành viên tại các “hộ” trong Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ khẩu;

+ Còn “hộ” theo quản lý hộ khẩu phải được ngành Công an xác nhận.

+ Việc kê khai “Hộ” trong Tổng điều tra giúp cho Nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót;

* KHÔNG liên quan đến các tiêu chuẩn để “tách hộ, nhập hộ” hoặc “cắt khẩu, nhập khẩu” do ngành Công an quản lý;

* KHÔNG liên quan đến các chính sách kinh tế – xã hội khác, như: thu thuế nhà/đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy động nghĩa vụ…

Người đăng: Tờ Tin Phường vào Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

(nguồn trang Đất Cảng Quận 4).